Wednesday, 16 April 2014

Daily Chanting Slokas

காலையில் எழுந்ததும் சொல்ல வேண்டியவை

1. கராக்ரே வஸதே லக்ஷ?மீ: கரமத்யே ஸரஸ்வதீ
கரமூலே து கௌரி ஸ்யாத் ப்ரபாதே கரதர்சனம்

2. ஸமுத்ரவஸனே தேவி பர்வதஸ்தன மண்டிதே
விஷ்ணுபத்னி நமஸ்துப்யம் பாதஸ்பர்சம் க்ஷமஸ்வமே

3. அஹல்யா திரௌபதீ ஸீதா தாரா மந்தோதரீ ததா
பஞ்ச கன்யா: ஸ்மரேந்நித்யம் மஹாபாதகநாசனம்

4. புண்யச்லோகோ நலோ ராஜா புண்யச்லோகோ யுதிஷ்டிர:
புண்யச்லோகா ச வைதேஹீ புண்யச்லோகோ ஜனார்தன:

5. கார்கோடகஸ்ய நாகஸ்ய தமயந்த்யா: நளஸ்ய ச
ருதுபர்ணஸ்ய ராஜர்ஷே: கீர்த்தனம் கலி நாசனம்

6. அச்வத்தாமா பலிர்வ்யாஸ : ஹனுமான் ச விபீசண:
க்ருப: பரசுராமஸ்ச்ச ஸப்தைதே சிரஜீவின:

7. ப்ரம்மா முராரி : ஸ்திரிபுராந்தகச்ச
பானுச்சசீ பூமிஸுதோ புதச்ச
குருச்ச சுக்ரச்சனிராஹுகேதவ:
குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்

8. ப்ருகுர்வஸிஷ்ட : க்ரதுரங்கிராச்ச
மனு: புலஸ்த்ய : புலஹச்ச கௌதம:
ரைப்யோ மரீசி : ச்யவனோத தக்ஷ:
குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்

9. ஸனத்குமாரச்ச ஸனந்தனச்ச
ஸனாதனோப்யாஸுரிஸிம்ஹலௌச
ஸப்தஸ்வராஸ்ஸப்த ரஸாதலானி
குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்

10. ஸப்தார்ணவா : ஸப்தகுலாசலாச்ச
ஸப்தர்ஷயோ த்வீபவனானி ஸப்த
பூராதிலோகா : புவனானி ஸப்த
குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்

11. ப்ருத்வீ ஸகந்தா ஸரஸாஸ்ததா ஸஸப:
ஸ்பர்சச்ச வாயூர்ஜ்வலிதம்ச தேஜ:
நபஸ்ஸசப்தம் மஹாதாஸஹைவ
குர்வந்து ஸர்வே மம ஸுப்ரபாதம்

12. குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணு குருர்தேவோ மஹேச்வர:
குரு: ஸாக்ஷ?த் பரம் ப்ரஹ்ம தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நம:

குளியல் ஆரம்பிக்கும்போது சொல்ல வேண்டியது

13. அதிக்ரூர மஹாகாய கல்பாந்ததஹனோப
பைரவாய நமஸ்துப்யம் அனுக்ஞாம் தாதுமர்ஹஸி

14. கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி ஸரஸ்வதி
நர்மதே ஸிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதிம் குரு

15. கங்கா கங்கேதி யோ ப்ரூயாத் யோஜனானாம் சதைரபி
முச்யதே ஸர்வபாபேப்ய: விஷ்ணுலோகம் ஸ கச்சதி

சாப்பிடும்போது சொல்ல வேண்டியது

16. அன்னபூர்ணே ஸதாபூர்ணே சங்கரப்ராணவல்லபே
ஞானவைராக்ய ஸித்யர்த்தம் பிக்ஷõம் தேஹி ச பார்வதி

17. அஹம் வைச்வானரோ பூத்வா ப்ராணினாம் தேஹமாச்ரித:
ப்ராணாபான ஸமாயுக்த: பசாம்யன்னம் சதுர்விதம்
பிக்ஷõம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதா ஸன்னபூர்ணேச்வரீ

வீட்டிலிருந்து வெளியே போகும்போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்துதி

18. வனமாலீ கதீ சார்ங்கீ சங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ
ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு: வாஸுதேவோ பிரக்ஷது

படுக்கும் போது சொல்ல வேண்டியது

19. அகஸ்திர் மாதவச்சைவ முசுகுந்தோ மஹாபல:
கபிலோ முனிரஸ்தீக: பஞ்சைதே ஸுகசாயின:

20. அச்யுதம் கேசவம் விஷ்ணும் ஹரிம் ஸோமம் ஜனார்தனம்
ஹம்சம் நாராயணம் க்ருஷ்ணம் ஜபேத் துஸ்வப்ன சாந்தயே

21. ப்ரம்மாணம் சங்கரம் விஷ்ணும் யமம் ராமம் தனும் பலிம்
ஸப்தைதான் ய: ஸம்ரேந் நித்யம் துஸ்வப்னஸ்தஸ்ய நிச்யதி

பாராயண ஸ்லோகங்கள்
(தினந்தோறும் பாராயணம் செய்யத் தக்கவை)

சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம்
ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வ விக்நோப சாந்தயே

மூக்ஷ?க வாஹந மோதக ஹஸ்த
சாமர கர்ண விலம்பித ஸுத்ர
வாமந ரூப மஹேச்வர புத்ர
விக்ந விநாயக பாத நமஸ்தே

அகஜானந பத்மார்க்கம் கஜானநமஹர்நிசம்
அநேகதம் தம் பக்தானாம் ஏகதந்தமுபாஸ்மஹே

கஜானனம் பூத கணாதி ஸேவிதம்
கபித்த ஜம்பூ பலஸார பக்ஷ?தம்
உமாஸுதம் சோக வினாச காரணம்
நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம்

வக்ரதுண்ட மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப
அவிக்னம் குரு மே தேவ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா

மயூராதிருடம் மஹாவாக்ய கூடம்
மனோஹாரிதேகம் மகச்சித்தகேஹம்
மஹீதேவதேவம் மஹாதேவபாவம்
மஹாதேவபாலம் பஜேலோகபாலம்

அபஸ்மாரகுஷ்ட க்ஷயார்ச: ப்ரமேஹ
ஜ்வரோன்மாத குல்மாதி ரோகாமஹாந்த:
பிசாசாச்ச ஸர்வே பவத்பத்ரபூதிம்
விலோக்ய க்ஷணாத்தாரகாரே த்ரவந்தே

பிரம்ம முராரி ஸுரார்சித லிங்கம்
நிர்மல பாஷித சோபித லிங்கம்
ஜன்மஜது: க்க நிநாசக லிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம்

கரசரணக்ருதம் வாகர்மவாக்காயஜம் வா
ச்ரவணநயனஜம்வா மானஸம் வாபாரதம்
விஹிதம விஹிதம்வா ஸர்வமேதத்க்ஷமஸ்வ
சிவசிவ கருணாப்தே ஸ்ரீமகாதேவ சம்போ

நாகேந்தரஹாராய த்ரிலோசனாய
பஸ்மாங்கராகாய மஹேச்வராய
நித்யாய சுத்தாய திகம்பராய
தஸ்மை நகராய நமச்சிவாய

மந்தாகினீ ஸலில சந்தன சர்சிதாய
நந்தீச்வர ப்ரமதநாத மஹேச்வராய
மந்தார முக்யபஹு புஷ்ப ஸுபூஜிதாதய
தஸ்மை மகாராய நமச்சிவாய

சிவாய கௌரீவதனாரவிந்த
ஸூர்யாய தக்ஷõத்வர நாசகாய
ஸ்ரீ நீலகண்டாய வ்ருஷத்வஜாய தஸ்மை
சிகாராய நமச்சிவாய

வஸிஷ்ட கும்போத்பவ கௌதமாதி
முனீந்த்ர தேவார்ச்சித சேகராய
சந்த்ரார்க்க வைச்வானர லோசனாய
தஸ்மை வகாராய நமச்சிவாய

யக்ஷஸ்வரூபாய ஜடாதராய
பினாகஹஸ்தாய ஸனாதனாய
திவ்யாய தேவாய திகம்பராய
தஸ்மை யகாராய நமச்சிவாய

சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் ஸுரேசம்
விச்வாகாரம் ககனஸத்ருசம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம்
லக்ஷ?மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகிஹ்ருத்தயான கம்யம்
வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோகைக நாதம்

மேகச்யாமம் பீத கேளசேயவாஸம்
ஸ்ரீவத்ஸாங்கம் கௌஸ்து போத்பாஸிதாங்கம்
புண்யோபேதம் புண்டரீகாயதாக்ஷம்
விஷ்ணும் வந்தே ஸர்வலோகைக நாதம்

ஸசங்கசக்ரம் ஸகிரீடகுண்டலம்
ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீரு ஹேக்ஷணம்
ஸஹாரக்ஷஸ்தல சோபி கௌஸ்துபம்
நமாமி விஷ்ணும் சிரஸா சதுர்புஜம்

ஆபதாமபஹர்த்தாரம் தாதாரம் ஸர்வஸம்பதாம்
லோகாபிராமம் ஸ்ரீரமம் பூயோ பூயோ நமாம் யஹம்

ஆர்த்தாநாமார்த்திஹந்தாரம்
பீதானாம் பீதிநாசனம்
த்விஷதாம் காலதண்டலம் தம்
ராமசந்த்ரம் நமாம்யஹம்

ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய வேதஸே
ரகுநாதாய நாதாய ஸீதாயா: பதயே நம:

அக்ரத: ப்ருஷ்டதச்சைவ
பார்ச்வதச்ச மஹாபலௌ
ஆகர்ண பூர்ண தன்வானௌ
ர÷க்ஷதாம் ராம லக்ஷ?மணௌ

கராரவிந்தேன பதாரவிந்தம்
முகாரவிந்தே விநிவேசயந்தம்
வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே சயானம்
பாலம் முகுந்தம் மனஸா ஸ்மராமி

வஸுதேவஸுதம் தேவம்கம்ஸசாணூரமர்தனம்
தேவகீ பரமானந்தம் க்ருக்ஷணம் வந்தே ஜகத்குரும்

நித்யானந்தகரீ வரா பயகரீ ஸெளந்தர் யரத்னாகரீ
நிர்தூதாகில கோரபாபநிகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேச்வரீ
ப்ராலேயாசல வம்ச பாவனகரீ காசீ புராதீச்வரீ
பிக்ஷõம் தேஹதி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்ன பூர்ணேச்வரீ

அன்ன பூர்ணே ஸதாபூர்ணே
சங்கர ப்ராணவல்லபே
ஞானவைராக்கிய ஸித்யர்த்தம்
பிக்ஷõம் தேஹி ச பார்வதி

அயிகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி
விச்வவிநோதினி நந்தனுதே
கிரிவரவிந்த்ய சிரோதினி வாஸிநி
விஷ்ணு விலாஸினி ஜிஷ்ணுநுதே

பகவதி ஹே சிதிகண்ட குடும்பிணி
பூரி குடும்பினி பூரிக்ருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர மர்தினி
ரம்ய கபர்தினி சைலஸுதே

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேசே ஸர்வசக்தி ஸமன்விதே
பயேப்யஸ்த்ராஹி நோ தேவி துர்கே தேவி நமோஸ்துதே

ஸித்தி புத்தி ப்ரதேதேவி புக்தி முக்திப்ரதாயினி
மந்த்ர மூர்த்தே ஸதா தேவி மஹா லக்ஷ?மி நமோஸ்துதே

ஸரஸ்வதி நமஸ்துப்யம்
வரதே காமரூபிணி
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி
ஸித்திர் பவதுமே ஸதா

சதுர் புஜே சந்த்ர கலாவதம்ஸே
குசோன்னதே குங்குமராகசோணே
புண்ட்ரேக்ஷú பாசாங்குச புஷ்பபாண
ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜகதேக மாத:

தூரீக்ருதஸீ தார்த்தி: ப்ரகடீக்ருத
ராமவைபவ பூர்த்தி:
தாரித தசமுககீர்த்தி : புரதோ மம
பாது ஹனுமதோ மூர்த்தி:

புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்வமரோகதா
அஜாட்யம் வாக்படுத்வம் ச ஹனூமத்ஸ்மரணாத்பவேத்

ஜபா குஸும ஸங்காசம் காச்யபேயம் மஹாத்யுதிம்
தமோஸரிம் ஸர்வ பாபக்னம் ப்ரணதோஸ ஸ்மி திவாகரம்

ததிசங்க துஷாராபம் க்ஷ?ரோ தார்ணவ ஸம்பவம்
நமாமி சசிநம் ஸோமம் சம்போர் முகடபூஷணம்

தரணி கர்ப்பஸம்பூதம் வித்யுத்காந்தி ஸமப்ரபம்
குமாரம் சக்திஹஸ்தம் தம் மங்களம் ப்ரணமாம்யஹம்

ப்ரியங்கு கலி காச்யாமம்
ரூபேணாப்ர திமம் புதம்
ஸெளம்யம் ஸெளம் யகுணோ பேதம்
தம் பூதம் ப்ரண மாம்யஹம்

தேவனாம் ச ரிஷீணாம் ச
குரும் காஞ்சன ஸந்நிபம்
புத்திபூதம் த்ரி லோகேசம் தம்
நமாமி ப்ருஹஸ்பதிம்

ஹி குந்தம் ருணாலாபம்
தைத்யானாம் பரமம் குரும்
ஸர்வ சாஸ்த்ரப்ரவக்தாரம்
பார்கவம் ப்ரணமாம்யஹம்

நீலாஞ்சன ஸமாபாஸம்
ரவிபுத்ரம் யமாக்ரஜம்
சாயா மார்த்தண்ட ஸம்பூதம்
தம் நமாமி சனைச்சரம்

அர்தகாயம் மஹாவீர்யம்
சந்த்ராதித்ய விமர்தனம்
ஸிம்ஹிகாகர் பஸம்பூதம் தம்
ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம்

பலாச புஷ்ப ஸங்காசம்
தாரகாக்ரஹ மஸ்தகம்
ரௌத்ரம் ரௌத்ராத்மகம் கோரம
தம் கேதும் ப்ரணமாம் யஹம்

ச்ருதி ஸ்ம்ருதி புராணாநாமாலயம் கருணாலயம்
நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம்

விதிதாகில சாஸ்த்ர ஸுதாஜலதே
மஹிதோபநிஷத் கதிதார்த்த நதே
ஹ்ருதயே கலயே விமலம் சரணம்
பவசங்கர தேசிக மே சரணம்

கருணாவருணாலய பாலய மாம்
பவஸாகர துக்க விதூநஹ்ருதம்
ரசயாகில தர்சனதத்வ விதம்
பவ சங்கர தேசிக மே சரணம்

பவதா ஜனதா ஸுஹிதா பவிதா
நிஜ போத விசாரண சாருமதே
கலயேச்வர ஜீவ விவேகவிதம்
பவ சங்கர தேசிக மே சரணம்

பவ ஏவ பவாநிதி மே நிதராம்
ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா
மம வராய மோஹ மஹாஜலதிம்
பவ சங்கர தேசிக மே சரணம்

ஆதௌதேவகி தேவிகர்ப
ஜனனம் கோபீக்ருஹேவர்தனம்
மாயாபூதன ஜீவிதாப ஹரணம்
கோவர்தனோத் தாரணம்
கம்ஸச்சேதன கௌரவாதி
ஹனனம் குந்தீஸுதா பாலனம்
ஹ்யேதத் பாகவதம் புராணகதிதம்
ஸ்ரீக்ருஷ்ண லீலாமருதம்


No comments:

Post a Comment